"วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง นำเสนอการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพด้วยการทุ่มเทจิตวิญญาณในการสอน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนิกาย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรี"
"วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาพุทธศาสนาเชิงลึกและครอบคลุมโดยไม่มีการแบ่งแยกนิกาย และยังมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในนิกายและวัฒนธรรมที่แตกต่างของพุทธศาสนา"
"วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเป็นวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริง นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลากหลายส่วนทั่วโลก ดังนั้น"

ข่าวสาร และ กิจกรรม

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563...

โอกาสทองสำหรับนักศึกษาชาวไทย
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไป 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา
รอบที่หนึ่ง รับตรง...

สงกรานต์ปีใหม่ไทยใจสุขล้น ทุกๆคนต่างพากันเล่นสาดน้ำ
สุดชื่นฉ่ำอุราน่าจดจำ สายน้ำทำให้หายคลายความร้อน
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คลายร้อนใจ...

เป็นที่ทราบกันดีว่าปีใหม่ไทยก็คือสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี กิจกรรมที่โดดเด่นในเทศกาลนี้ก็คงไม่พ้นการเล่นน้ำ สาดน้ำกัน...

ประกาศ

โอกาสทองสำหรับนักศึกษาชาวไทย
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไป 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัติ สาขาพุทธศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557/2558

บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ ที่กล่าวไว้ว่า “การปลูกต้นไม้ จากชนรุ่นหนึ่ง สู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นร่มเงาได้พักผ่อน” พวกเราได้ตระหนักถึงความสำคัญ ใน