"วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง นำเสนอการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพด้วยการทุ่มเทจิตวิญญาณในการสอน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนิกาย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรี"
"วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาพุทธศาสนาเชิงลึกและครอบคลุมโดยไม่มีการแบ่งแยกนิกาย และยังมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในนิกายและวัฒนธรรมที่แตกต่างของพุทธศาสนา"
"วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเป็นวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริง นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลากหลายส่วนทั่วโลก ดังนั้น"

ข่าวสาร และ กิจกรรม

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการนี้...

ในช่วงบ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นใกล้ตลาดเทศบาลเมืองเมืองปัก มีบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง ประชาชนหลายครัวเรือยได้รับความเดือดร้อน...

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (IBC) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557 ที่ศูนย์การศึกษาโคราช

...

การสัมมนาประจำพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 5 ของวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจัดขึ้นที่วัดถานเซียง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม...

ประกาศ

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัติ สาขาพุทธศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557/2558

บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ ที่กล่าวไว้ว่า “การปลูกต้นไม้ จากชนรุ่นหนึ่ง สู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นร่มเงาได้พักผ่อน” พวกเราได้ตระหนักถึงความสำคัญ ใน